شايد براي شما نيز جالب باشد كه از اين پس بتوانيد براي ورود به سايت هاي معروف نظير گوگل، ياهو، مايكروسافت و... از آدرس هاي ميانبر ديگري به جز آدرس اصلي سايت استفاده كنيد. آن هم از طريق يك تكنولوژي نوين در آدرس دهي! به طوريكه ميتوانيد به سريعترين شكل ممكن از نظر منطقي وارد سايت مورد نظر خود شويد. هم اكنون قصد داريم تا اين ترفند بكر را به شما معرفي كنيم.

آدرس ها به شرح زيرند (سايتهاي معروف تر به شكل پررنگ مشخص شده اند):

AtoAll.com = aawwss.com (زاويه اولين حرف از حروف انگليسي و آدرس اينترنتي سازنده اين روش)

BseIndia.com = bbnnmm.com (همسايگي از چپ به راست)

www.bbc.co.uk = bbhhuu.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت راست)

Badoo.com = bbggtt.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت چپ)

www.bsnl.co.in = bnmbnm.com (همسايگي از چپ به راست)

Coolbuddy.com = ccvvbb.com (همسايگي از چپ به راست)

www.cnn.com = ccfftt.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت راست)

Dailymotion.com = ddffgg.com (همسايگي از چپ به راست)

www.Ebay.com = eerrtt.com (همسايگي از چپ به راست)

Epicwar.com = eesszz.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

ExpressIndia.com = eszesz.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

Easy-share.com = eeddcc.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت راست)

Facebook.com = ffgghh.com (همسايگي از چپ به راست)

news.google.com = xxddrr.com (همسايگي از پايين به بالا از سمت راست)

Google.com = gghhjj.com (همسايگي از چپ به راست)

HindustanTimes.com = hhjjkk.com (همسايگي از چپ به راست)

Image search = iioopp.com (همسايگي از چپ به راست)

IndiaTvNews.com = vvggyy.com (همسايگي از پايين به بالا از سمت راست)

www.Irctc.co.in = iuyiuy.com (همسايگي از راست به چپ)

IndianExpress.com = ijnijn.com (همسايگي از بالا به پايين به سمت چپ)

IndianRail.gov.in = iijjnn.com (همسايگي از بالا به پايين به سمت چپ)

Microsoft = mmjjuu.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت چپ)

merinews.com = mmkkoo.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت راست)

News search = nnjjii.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت راست)

nlujodhpur.ac.in = nnhhyy.com (همسايگي از پايين به بالا به سمت چپ)

Orkut.com = ookkmm.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

Rapidshare.com = rrttyy.com (همسايگي از چپ به راست)

Rediffmail.com = rrddxx.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

Search Engine = ssddff.com (همسايگي از چپ به راست)

TribuneIndia.com = ttyyuu.com (همسايگي از چپ به راست)

Teamxbox.com = ttffcc.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

Usercash = uuiioo.com (همسايگي از چپ به راست)

Uncoverthenet = uuhhbb.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)

Utoronto.ca = uujjmm.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت راست)

Video search = vvbbnn.com (همسايگي چپ به راست)

Vinagames.com = vvffrr.com (همسايگي از پايين به بالا از سمت چپ)

Wikipedia.org = wweerr.com (همسايگي از چپ به راست)

www.Wrtch.cc = wwssxx.com (همسايگي از بالا به پايين به سمت راست)

Xanga.com = xxccvv.com (همسايگي از چپ به راست)

www.Xing.com = xxssww.com (همسايگي از پايين به بالا از سمت چپ)

Yahoomail.com = yyhhnn.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت راست)

YouTube.com = yyggvv.com (همسايگي از بالا به پايين از سمت چپ)


آدرس هاي فوق را كافي است در نوار آدرس مرورگر خود وارد كنيد.

جهت بالا بردن سرعت عمل نيز ميتوانيد آدرس را بدون پسوند و پيشوند وارد كرده و Ctrl + Enter بزنيد تا آدرس اتوماتيك ثبت شود.


به نقل از ترفندستان