همه گرد هم آمدیم با هم / به تولای فاتح خیبر  باز پیمان خویش تازه کنیم / در همین ابتدا با رهبرای بزرگ آیت خراسانی / با شماییم تا دم آخرو به عشق شما آمده امروز / این همه لشکرذره ای عجز را در این میهن / ما اجازه نمی دهیم اصلابا ولای علی و آل علی / از نژاد بزرگ سلمانیمدر حسینیه ها حسینی محض / بوده ایم و همیشه م