وقتی شروع به مطالعه زندگی نامه اش کردم ابتدا با خودم فکر می کردم که این شهید مثل بقیه شهداست با خصوصیات منحصر به فرد ،اما وقتی جلوتر رفتم فهمیدم که رسیدن به مقام این شهید کار محالی نیست فقط کافیه با خدا وارد معامله بشی و اونی باشی که خدا می خواد شاید بعضی ها فکر کنند که اینها تونستن! و ما نمی تونیم اما یاد داستا