تنظيم عادات ماهانه بانوان در طب سنتي براي تعديل و تنظيم عادات ماهانه چه كار بايد انجام شود؟ بهترين دارو براي دختران بالغه ،عاقله، رشيده ،چه ازدواج كرده و يا مجرد و چه مادر شير ده چاي رازيانه است كه از يك استكان تا سه استكان در 24 ساعت بايد مصرف شود . چهار فايده براي اين بزرگواران دارد. فايده اول تنظيم عادت ماهي