حضرت صادق (ع) فرمود: كسى كه گوشه‏گيرى از خلق اختيار كرد در حصار محكم پروردگار متعال متحصن گشته و در تحت حمايت و حفظ و توجه خداوند محفوظ و نگهدارى شده است، پس خوشا به حال كسى تمام توجه او در ظاهر و در باطن به سوى خداى مهربان باشد. و گوشه گرفتن و منقطع شدن از مردم محتاج به دارا بودن ده چيز است: 1- در رفتار و كردار