به گزارش شيعه آنلاين، بدون شك فضائل و مناقب امير المونين علي عليه السلام دريايي است بيكران كه همواره توسط علما ، محدثين و محققين بزرگ از مذاهب مختلف نقل و بيان شده است و اين مساله بيانگر اين نكته است كه نقل مناقب اميرالمونين فقط در محدوده مذهبي خاص و فقط مختص به شيعيان آن حضرت نبوده است . علاوه بر كتب شيعه كه به