مصاحبه با آيت الله علامه سيد عباس كاشاني ( شاگرد )1. لطفاً بفرماييد كه چند سال خدمت مرحوم قاضي بوديد؟ حدود سه سال. چون سنم خيلي كم بود. آن موقع شاگردان آقاي قاضي 50-40 سال به بالا بودند، بعضي ها هم از خود آقا مسن تر بودند. آشنايي من با ايشان از طريق پدرم بود، كه آقاي قاضي وقتي كربلا مي آمدند بر پدرم وارد مي