تاريخ طي مي شود ودر خود خاطراتي تلخ و شيرين به جا مي گذارد! امّا چگونه مي توان بعضي از اين رخدادهارا كه لكّه ي سياهي درآن تاريخ هستند از ياد برد. چگونه مي تون انتظار داشت تيم ملي به جام جهاني برود،با وجود افرادي كه هر كدام داعيه ي حقّ وسهمي از اين فوتبال دارند ودر پي سهم وداشتن امتيازاتي از اين ثروت ملي هستند،ك